Allegro przedstawia się

Allegro - najwiêksze aukcje internetowe, najni¿sze ceny! Kup i sprzedaj!

Jeste¶my pionierem aukcji internetowych w Polsce. Rozpoczêli¶my przeprowadzanie aukcji on-line w grudniu 1999 roku z nadziej±, ¿e ta forma zawierania transakcji ma wielkie szanse na popularno¶æ i zainteresowanie. Twórc± i pomys³odawc± serwisu jest Arjan Bakker, który wspólnie z wówczas 19-letnim zap... dalejalonym programist± Tomkiem Dudziakiem stworzyli i rozwinêli w³asn± koncepcjê bezpiecznego handlu w polskim Internecie. W 2000 roku zespó³ Allegro liczy³ zaledwie 8 osób, a za nasz± kwaterê g³ówn± s³u¿y³o 2-pokojowe mieszkanie. Dzi¶ nasz zespó³ to kilkadziesi±t osób, wyspecjalizowanych w ró¿nych aspektach handlu w Internecie od bezpieczeñstwa przez marketing i programowanie na obs³udze klienta koñcz±c.
Oferuj±c odpowiednie narzêdzia i us³ugi, przy pomocy naszych U¿ytkowników - osi±gnêli¶my i zachowujemy pozycjê najwiêkszej platformy handlowej w polskim Internecie. Dzi¶ mówimy ju¿ o spo³eczno¶ci Allegro, która liczy sobie ponad 3 mln osób. Wspólnie wymieniamy do¶wiadczenia, spotykamy siê na seminariach, zjazdach i mniej formalnych imprezach. Zwiń

Sprawdziliśmy: http://www.allegro.pl

  • E-sklep proponuje bezpieczną formę płatności
  • Formy płatności: Karta kredytowa / płatnicza
  • Prawo do zwrotu towaru: 14 dni
  • Allegro

  • Marceliñska 90
  • 60-324 Poznań
  • VAT EU: 779-21-25-257

Reklama